Budaya

Geguritan Indri Yuswandari

DAMAR SUKMA

Ana bab ora wujud kang nuwuhake rasa wuyung awan wengi,sak dawane jangkah antaraning kowe lan aku

Nanging aku ora biso mbadhe, apa sing arep mbok kandhakke, sakwise nyoba nglali siji lan sijine

Mula, dak sigar nyawaku dadi loro, kanggo aku lan kowe kanti kebak rasa asih

Senadyan mung saka kadohan,dadia damar sukmaku
murih tansah padhang laku batinku

Muga ing sisaning urip iki, ora mung wujud ngresah
nganti tumekaning wayah, aku kudu bali menyang wujud lemah

01.06.2018

MERTAMU

Piye kabarmu segaraku sore iki?
wis pirang-pirang minggu aku ora sambang mrana
apa iya sih kok simpen layang layangku
amarga aku percaya
mung kowe kang bisa ngrungokake kanthi tuhu setya
ora kakehan gunem gemreneng

Kowe iku kupinge Gusti
Ombakmu iku kitabe
Asat lan megungmu iku seratane
Antengmu iku setya
Nyenyetmu iku kangen
Surupmu iku ambung

mring aku
kang tansah ambyur nyungsep
ing sakdawa jembare lemahmu

12.10.2018

LAYANG SUWARGO

Dhuh wong ayu, sliramu kang sulistya ing warna iki lo para malaikat tansah njaga prajamu

Gusti Allah ngutus para mitra elok saka suwargo kanggo hamemayu uripmu, amarga sliramu iku salah sawijining kaendahan anugrahing langit lan bumi

Esemmu kang renyah kaya tanpa rubeda, raket marang sakabehing kerabat, sliramu kang lila legawa mring sapadha-padha tansah nresnani tanpa upama

Sanadyan ana kalane atimu lumaku ing sanjabane kekarep,sanadyan cleretmu ketingal pucet ananging eloking budi pekertimu tansah nuntun ana ngendi lan kudu kepriye anggonmu jumangkah

Sliramu kang tansah lumaku ing dalane Gusti, iya dalan urip kang mbokayahi kanthi tulusing ati, lakumu kang tansah katon edipeni merak ati ing platarane bumi ndadekake akeh ati ketaman nresnani
Jer sejatining Gusti Allah iku,tresna marang kaindahaning ati

06.04.2017

GRIMIS ING PERENGING SINDORO

Grimis ing perenging Sindoro sore iki,
keluk kopi kumepul ngleyang
nrajang pedhut ngawang ing wanci surup

Ana wuyung nglangut
marang patemonan kebak geguyonan,
wuyung sih katresnan
kalempit laku urip kang kudu di lampahi
senajan abot lan ribet, seret ing jangkah

Hangresepi tumetese gerimis alit
ngrembesi tangan lan praupanku,
sinambi nyawang angsluping surup kagubel pedhut

Gerimis ing perenging sindoro sore iki,
ngemutake edi penine sih katresnan
kang tansah dumadi, dadi wadi,
awan tumekaning wengi

21.11.2108

CANGKRIMAN

Nyawang papringan
ing sureme senthir taman
kayadene nyawang alas roban

Ora ana angin
gegodhongan sirep
kucing nylingker tanpa swara

Ngrajah rasa
Mateg aji
Ngasah batin
Langit njangget
Peteng ndhedhet

Geneya?
ireng diarani ireng
adhem diarani atis?

18.10.2018

PITAKONAN

Kayadene jendela kang tansah menga,
aku nyoba sapa aruh marang apa wae
kang daksawang lan dakrungu,
bab hawa awan mbengi
kang nekakake sakabehing mangsa,
lunga teka,
rendheng lan ketiga

Kayadene lawang ngomah
kang tansah nutup rapet,
dakcoba tansah nyemak,
sapa ngesuk
kang bakale teka
sambang uluk salam,
kanthi renyah bungah,
senadyan aku
durung njangkah gumregah

Marang lawang lan jendela,
ana pitakonan jroning ati
bab wayah lan mangsa,
rina wengi,
kang aku ora bisa ngemu ukara

Sapa satemene sira?

20.11.2018

SURUP

Nyawang awakku ing bureme pangilon
sujudku luruh kalempit kisruh
Surup kang ngadoh semburate ilang
aku unjal ambegan kebak pitakonan

Bakal sepiro umur iki ngancani?
kabeh sarwa wadi
kayadene mlethek lan angslupe srengenge
ing wayah esuk lan sore

Dak jaluk weninging atimu, iringen lakuku
yen wis tekan titiwancine sampurnaning uripku
kanti donga wiridmu
kaya kowe nggandheng tanganku
nalika mlaku nrajang taman
kabeh pangelingku kang mbanyu mili,
dadia carita ora ana cuthele

18.10.2018

LAKU BATIN

Kaya wis wayahe aku kudu miwiti laku batin
laku sejatining ngurip nyawiji bekti
marang ingkang murbeng dumadi
tansah ngupaya ngilangake sengit marang liyan
ora nglirwakake kabecikan ing bebrayan
andum welas asih ing sakabehing anggesang

Ajar sabar mrantasi sakabehing
alangan lan sangsaraning ngurip
tansah narima kasunyatan
ing sakabehing reribet
sanadyan pait ing manah
yen isa ndadekake kanca ing bebrayan
kabeh iku bakal lebur ing sakjeroning
samudra welas asihe rasa

Gusti kang murbeng dumadi ngijabahi

11.04.2017

Indri Yuswandari lahir di Blitar. Alumni D3 Ekonomi Universitas Brawijaya Malang ini menyukai puisi dan menulis puisi sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lalu pada masa Sekolah Menengah Atas (SMA) pernah menjuarai lomba cipta puisi se-Jawa Timur di RRI Malang. Saat itu puisi-puisi karyanya dimuat di majalah dinding dan buletin sekolah baik SMP maupun SMA.

Setelah vakum selama 24 tahun lamanya, ia kembali pada dunia yang pernah ia cintai dan memberanikan diri tampil di depan publik pada  Pazaar Seni 2015 di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang. Lalu dari kota ke kota ia membacakan puisi antara lain di kota Semarang, Demak, Kudus, Slawi, Sragen, Pekalongan, Tegal, Ungaran, Jogyakarta, Bandung, Jakarta, Jepara maupun di Kendal tempat ia mukim saat ini.

Selain membaca puisi beberapa kali juga ikut membaca naskah geguritan bersama penyair-penyair senior dari Jakarta Jose Rizal Manua, Teted Sri WD, Julia Utami,Isa Tantri Wu dan ibu dalang Nyi Arum Ajang Mas berkolaborasi dengan master cello Indonesia Jassin Burhan.

Sekali waktu pernah menjadi pembicara diskusi-diskusi sastra bersama komunitas Semarang juga menjadi juri lomba baca puisi/cerita, pernah memberi pengantar pada antologi puisi milik sahabatnya di Blitar.

Puisinya terkumpul dalam antologi LUKISAN PEREMPUAN (2016), Ini Hampir Pukul Tiga (2018) dan
TekaTeki Catatan Kaki (2019)

Ngaten
0
Muach
0
Telo
0
Kakekane
0
Tenane
0
Hajinguk
0
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close